Výtah, připraven podle http://www.humour.host.sk/sk/sjal.htm - Kmeťko, Ľ: Lingvistické teórie humoru a ich aplikácia na detské vtipy

Computer, Tell Me a Joke

Юмор - непустое пересечение непересекающихся множеств (событий, явлений). Впрочем, как и творчество... 

Teorie humoru

Makroteorie komiky
Sémanticko-skriptová teorie humoru
Všeobecná teorie verbálního humoru
Vtipy
Odkazy

Makroteorie komiky Sémanticko-skriptová teorie humoru (SSTH - The Semantic Script Theory of Humor)

Byla prezentována poprvé Viktorem Raskinem roku 1979 (Raskin in Attardo, 1994).

Teorie sdílí ontologické základy s Chomského konceptem generativní gramatiky a zavádí pojem vrozené kompetence humoru. Podle Raskina je každý člověk vybaven určitou kognitivní strukturou, která mu umožňuje ohodnotit nějaký text jako humorný. Následující, základní definice SSTH exaktně vymezuje nutnou a postačující podmínku na ohodnocení textu jako humorného:

Text může být charakterizovaný jako „text obsahující jeden vtip“, jsou-li splněné následující podmínky:
Skript (angl. script - scenár) v širším smyslu slova představuje organizovaný souhrn informací o něčem. Jde o kognitivní strukturu, která poskytuje informace o tom, jak věci fungují, jak jsou organizované, jaký mají vztah k jiným věcem apod.
Například skript LÉKAŘ může obsahovat informace o aktivitách, které lékař vykonává nebo vykonával v minulosti (kontakt s pacienty, vyšetřování pacientů, diagnostikování a léčba choroby, studium medicíny), místě a čase, kde a kdy je vykonává (nemocnice, ordinace, lékařská fakulta, mnoho let, denně, okamžitě) anebo o podmínkách, které musí být splněné (kontakt s pacientem).

Přechod od jednoho skriptu ke druhému zabezpečuje segment textu, který Raskin nazývá spouštěč přepínání skriptů (script-switch trigger).

Protikladnost  skriptů můžeme rozdelit do tří tříd:

Tyto tři třídy jsou přítomné ve všech kulturách. Existují však i specifičtější kategorie protikladů, které se v jednotlivých kulturách mohou lišit, například (Raskin; Chlopicki in Attardo, 1994): Všeobecná teorie verbálního humoru (GTVH - General Theory of Verbal Humor)
Zatímco SSTH je především sémantickou teorií humoru, GTVH je šířeji koncipovanou lingvistickou teorií, která zahrnuje i jiné oblasti lingvistiky, jako je textová lingvistika, narativní teorie a teorie pragmatiky jazyka. Rozšíření je dosahováno prezentováním pěti dalších vědomostních zdrojů: Vtipy


Odkazy (Podle z http://www.humour.host.sk/sk/odkazy.htm)